Legislatie‎ > ‎

Ordonanta2013-Proiect

GUVERNUL ROMÂNIEI

Ordonanţă de urgenţă

pentru modificarea şi completarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 

Ţinând seama de faptul că, potrivit statisticilor Ministerului Afacerilor Interne în anul 2012, din totalul de 26927 accidente rutiere soldate cu victime, pe fondul vitezei, neacordării priorităţii pietonilor angajaţi regulamentar în traversare sau consumului de băuturi alcoolice au fost produse 10513 accidente (39,04%) soldate cu 805 persoane decedate (39,46%), 3994 persoane rănite grav (54,48%) şi 10125 persoane rănite uşor (39,94%),

 

luând în considerare faptul că în marea lor majoritate cauzele producerii accidentelor rutiere sunt imputabile în primul rând conducătorilor auto şi constau în viteză excesivă, oboseală, consum de alcool, neatenţie, neacordarea priorităţii în trafic, coroborate cu o necunoaştere a reglementărilor în domeniul circulaţiei pe drumurile publice,

 

având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente în vederea reducerii birocraţiei prin simplificarea procedurilor administrative legate de înmatricularea vehiculelor, creând posibilitatea de a asigura cetăţenilor servicii de calitate, transparente şi cât mai puţin costisitoare, respectiv pentru eficientizarea activităţii organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată, în situaţiile care privesc prelungirea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice,

 

având în vedere creşterea îngrijorătoare a gradului de erodare a autorităţii publice determinată de atitudinea unui mare număr de contravenienţi care, în lipsa unui mecanism care să-i determine să plătească contravaloarea amenzilor aplicate pentru încălcarea normelor privind circulaţia pe drumurile publice, ignoră sancţiunile aplicate, creând în rândul populaţiei percepţia scăderii gradului de siguranţă oferit de stat,

 

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

 

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 

1. La articolul 6, după punctul 163, se introduce un nou punct, pct. 164, cu următorul cuprins:

„(164) suspendarea înmatriculării - măsura de retragere provizorie a dreptului de utilizare a vehiculului pe drumul public, dispusă de către autoritatea competentă să realizeze operaţiunea de înmatriculare.”

2. La articolul 6, punctul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„19. mijloc tehnic certificat – dispozitiv care dovedeşte consumul de produse ori substanţe stupefiante sau al medicamentelor cu efecte similare acestora ori prezenţa în aerul expirat a alcoolului;”

3. La articolul 6, după punctul 19, se introduce un nou punct, pct. 191, cu următorul cuprins:

„191. mijloc tehnic de constatare – dispozitiv cu ajutorul căruia se constată şi se probează încălcarea unor dispoziţii legale privind circulaţia pe drumurile publice, cu excepţia celor pentru care prezenta ordonanţă de urgenţă prevede constatarea prin mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic, aparţinând autorităţilor publice sau administratorului drumului public ori al căii ferate, operat exclusiv de către agentul constatator.”

4. Alineatul (1) al articolului 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10 - (1) Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor al căror termen de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat, a celor neasigurate pentru răspundere civilă pentru caz de pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie, precum şi a celor a căror înmatriculare este suspendată.”

5. Alineatul (4) al articolului 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) În cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, noul proprietar este obligat să solicite autorităţii competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate şi emiterea unui nou certificat de înmatriculare în termen de 60 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului.”

6. La articolul 11, după alineatul (4) se introduc cinci noi alineate, alin. (41) - (45), cu următorul cuprins:

„(41) Fostul proprietar are obligaţia de a notifica autorităţii competente, în scris, înstrăinarea vehiculului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii dreptului de proprietate, urmând ca aceasta să facă menţiunea corespunzătoare în evidenţe şi să înscrie noul proprietar ca utilizator al vehiculului.

(42) Notificarea înstrăinării se face prin declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte datele de identificare ale noului proprietar, însoţită de copia actului translativ de proprietate şi de copia documentului eliberat de organul fiscal al administraţiei publice locale care confirmă radierea de pe rolul fiscal al fostului proprietar.

(43) În situaţia în care noul proprietar nu solicită transcrierea transmiterii dreptului de proprietate în termenul prevăzut la alin. (4), operează de drept suspendarea înmatriculării vehiculului. În cazul în care, până la transcriere, intervin transmiteri succesive ale dreptului de proprietate, termenul curge de la data primei transmiteri.

(44) De la data efectuării menţiunii prevăzute la alin. (41), la solicitarea instituţiilor interesate cu privire la deţinătorul/utilizatorul vehiculului, autoritatea competentă transmite acestora datele noului proprietar.

(45) În cazul contractelor de leasing financiar, comunicarea prevăzută la alin. (41) este efectuată de către societatea de leasing financiar.”

7. Alineatul (4) al articolului 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) La cerere, persoanelor juridice care fabrică, asamblează, carosează ori testează autovehicule sau remorci li se poate elibera pentru acestea autorizaţii şi numere pentru probă, valabile pe teritoriul României.”

8. La articolul 17, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alin. (5) şi (6), cu următorul cuprins:

„(5) Vehiculele înmatriculate în România se radiază din oficiu în baza comunicării unei autorităţi străine care atestă înmatricularea acestora în alt stat.

(6) Autoritatea competentă transmite lunar compartimentelor de specialitate ale autorităţii administraţiei publice locale, în scris şi/sau în format electronic, o listă cu date referitoare la vehiculele înmatriculate în alte state, radiate din oficiu potrivit prevederilor alin. (4).”

9. Alineatul (3) al articolului 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Pe parcursul activităţii de pregătire practică sau de examinare în vederea obţinerii permisului de conducere, instructorul auto atestat ori, după caz, examinatorul împreună cu persoana pe care o supraveghează sau o examinează răspund pentru încălcarea de către aceasta a regulilor de circulaţie sau, după caz, pentru pagubele produse terţilor ca urmare a producerii unui accident de circulaţie. Prin excepţie, persoana supravegheată sau examinată în vederea obţinerii permisului de conducere pentru categoriile A1, A2 şi A, răspunde în mod individual pentru încălcarea regulilor de circulaţie sau, după caz, pentru pagubele produse terţilor ca urmare a producerii unui accident de circulaţie

10. La articolul 23, după alineatul (9) se introduc patru noi alineate, alin.(91) - (94), cu următorul cuprins:

„(91) Pentru asigurarea şi verificarea legalităţii examenului de obţinere a permisului de conducere, modul de desfăşurare a probei teoretice se înregistrează video, iar în cazul probei practice atât video cât şi audio, cu sisteme tehnice de monitorizare. Pentru proba practică, sistemele tehnice de monitorizare se instalează pe autovehiculele folosite la susţinerea probei practice. Vehiculele utilizate la proba practică pentru categoriile AM, A1, A2 şi A sunt exceptate de la aceste dotări.

(92) Înregistrarea se stochează de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor care organizează examenul de obţinere a permisului de conducere, pe o perioadă de 6 luni de la data desfăşurării acestuia.

(93) Accesul la înregistrările prevăzute la alin. (92) este permis numai serviciului public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor care a organizat examenul de obţinere a permisului de conducere şi Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor. Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor care a organizat examenul de obţinere a permisului de conducere asigură exercitarea dreptului de informare, de acces la date şi de intervenţie al persoanelor vizate, în condiţiile Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

(94) Procedura şi condiţiile tehnice în care se realizează înregistrările prevăzute la alin. (91), precum şi măsurile pentru protejarea acestora se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne.”

11. La articolul 30, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (41), cu următorul cuprins:

„(41) Administratorul căii ferate are obligaţia de a instala şi întreţine mijloace tehnice de constatare a încălcării regulilor de circulaţie la trecerea la nivel cu calea ferată, precum şi de a semnaliza existenţa acestora. Poliţia rutieră are dreptul de a opera aceste mijloace tehnice de constatare în vederea aplicării sancţiunilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.”

12. La articolul 36, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul cuprins:

„(11) Conducătorii de autovehicule având locuri prevăzute prin construcţie cu centuri de siguranţă au obligaţia să se asigure că, pe timpul conducerii vehiculului, persoanele minore poartă centurile de siguranţă sau sunt transportate numai în dispozitive de reţinere omologate în condiţiile prevăzute de regulament.”

13. La articolul 36, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Conducătorilor de vehicule le este interzisă folosirea telefoanelor mobile sau a altor echipamente tehnice cu această funcţie atunci când aceştia se află în timpul mersului, cu excepţia celor prevăzute cu dispozitive de tip «mâini libere»”.

14. La articolul 36, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:

„(4) Se interzice conducerea unui vehicul de către o persoană aflată sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora.”

15.) La articolului 95 după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12) cu următorul cuprins:

„(11) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 cu modificările şi completările ulterioare, încălcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, care constituie contraventie se sanctionează şi cu suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe perioadă nedeterminată, ca sancțiune principală. ”

„(12) Dispoziţiile legale privind aplicarea sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii se aplică în mod corespunzător şi sancţiunii suspendării dreptului de a conduce autovehicule pe perioadă nedeterminată, dacă prezenta ordonanță de urgență nu prevede altfel. ”

16. Alineatul (2) al articolului 95 se modifică şi va avea următorul cuprins: „(2) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 cu modificările şi completările ulterioare, avertismentul nu se aplică atunci când prezenta ordonanţă prevede pe lângă sancţiunea principală şi aplicarea unei sancţiuni complementare. ”

17. La articolul 95, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (21), cu următorul cuprins:

„(22) Sancţiunea suspendării dreptului de a conduce autovehicule pe perioadă nedeterminată se aplică de către instanţa de judecată titularului permisului de conducere sancţionat pentru nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, dacă nu a fost achitată amenda aplicată şi nu există posibilitatea executării silite.”

18. Alineatul (4) al articolului 98 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Clasele de sancţiuni sunt următoarele:

a) clasa I - 2 sau 3 puncte-amendă;

b) clasa a II-a - 4 sau 5 puncte-amendă;

c) clasa a III-a - de la 6 la 8 puncte-amendă;

d) clasa a IV-a - de la 9 la 20 puncte-amendă;

e) clasa a V-a - de la 21 la 50 puncte-amendă;

f) clasa a VI-a - de la 51 la 120 puncte-amendă.”

19. Alineatul (5) al articolului 98 se abrogă.

20. La articolul 99 alineatul (1), punctele 8 şi 9 se abrogă.

21. La articolul 100 alineatul (1), după punctul 13 se introduc două noi puncte, pct. 14 şi pct. 15, cu următorul cuprins:

„14. nerespectarea obligaţiei pasagerilor aflaţi într-un autovehicul de a purta, în timpul deplasării pe drumurile publice, centura sau dispozitivele de siguranţă omologate;

15. nerespectarea obligaţiei de către persoana transportată pe motocicletă sau pe moped de a purta, în timpul deplasării pe drumurile publice, casca de protecţie omologată.”

22. La articolul 100 alineatul (3), literele b), c), d) şi e) se abrogă.

23. La articolul 100 alineatul (3), după lit. g) se introduce litera h) cu următorul cuprins:

,,h) depăşirea cu 31 până la 40 de km/h inclusiv, a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic. ”

24. La articolul 101 alineatul (3), litera a) se abrogă.

25. La articolul 101 alineatul (3), după litera b) se introduc două noi litere, literele b1) şi b2) cu următorul cuprins:

,,b1) nerespectarea semnificației culorii roșii a semaforului;

b2) depăşirea cu 41 până la 50 de km/h inclusiv, a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic. ”

26. La articolul 101 alineatul (3), după litera d) se introduc trei noi litere, literele e), f) şi g) cu următorul cuprins:

,,e) nerespectarea regulilor privind depășirea.

f) neacordarea prioritatii de trecere pietonilor angajati in traversarea regulamentara a drumului public prin locurile special amenajate si semnalizate, aflați pe sensul de deplasare a autovehiculului sau tramvaiului.

g) neacordarea priorității de trecere vehiculelor care au acest drept.”

27. La articolul 102 alineatul (3), literele a) şi c) se abrogă.

28. La articolul 102 alineatul (3), după litera b) se introduce litera b1) cu următorul cuprins:

,,b1) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere faţă de vehicule, depasirea sau trecerea la culoarea rosie a semaforului, daca prin aceasta s-a produs un accident de circulatie din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale.”

29. La articolul 102 alineatul (3), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,e) depăşirea cu 51 până la 60 de km/h inclusiv, a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic. ”

30. La articolul 103 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) pentru o perioadă de 120 de zile când fapta conducătorului de autovehicul sau tramvai a fost urmărită ca infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice iar instanţa de judecată sau, după caz, procurorul a dispus şi aplicarea unei sancţiuni administrative.”

31. La articolul 103 alineatul (1), după litera c) se introduc două noi litere, lit. d) şi e), cu următorul cuprins:

,,d) pentru o perioadă de un an în cazul accidentului de circulaţie din care a rezultat decesul sau vătămarea corporală a unei persoane dacă prezenta ordonanţă de urgenţă prevede suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru regula de circulaţie încălcată, atunci când instanţa de judecată sau, după caz, procurorul a dispus neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire penală, încetarea urmăririi penale, achitarea, ori încetarea procesului penal, pentru una din următoarele situaţii: lipseşte plîngerea prealabilă a persoanei vătămate, autorizarea sau sesizarea organului competent ori alta condiţie prevăzută de lege, necesară pentru punerea în mişcare a acţiunii penale, a fost retrasă plîngerea prealabilă ori părţile s-au împăcat ori a fost înlocuită răspunderea penală.

e) pentru o perioadă de 2 ani în cazul accidentului de circulaţie din care a rezultat vătămarea corporală sau decesul unei persoane dacă norma de circulaţie încălcată este conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice a unui autovehicul, conducerea unui autovehicul pe una din căile autostrăzii în sens opus celui în care se desfăşoară în mod normal circulaţia sau în care se desfăşoară în mod normal, depăşirea de către conducătorul de autovehicul cu mai mult de 60 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus sau nerespectarea regulilor privind trecerea la nivel cu calea ferată, atunci când instanţa de judecată sau, după caz, procurorul a dispus neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire penală, încetarea urmăririi penale, achitarea, ori încetarea procesului penal, pentru una din următoarele situaţii: lipseşte plîngerea prealabilă a persoanei vătămate, autorizarea sau sesizarea organului competent ori alta condiţie prevăzută de lege, necesară pentru punerea în mişcare a acţiunii penale, a fost retrasă plîngerea prealabilă ori părţile s-au împăcat ori a fost înlocuită răspunderea penală.

32. La articolul 103 alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,2) În cazul în care conducătorul de autovehicul sau tramvai săvârșește, într-un interval de 3 ani de la data expirării ultimei perioade de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule aplicată pentru săvârşirea uneia din faptele prevăzute la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3), art. 105 alin.(2) şi art.1051 alin.(1) şi (2), o nouă faptă de acelaşi fel, perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule se majorează cu echivalentul perioadei de suspendare prevăzută pentru fapta respectivă.”

33. Alineatul (8) al articolului 103 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(8) În situaţia în care autoritatea emitentă a permisului de conducere a sesizat instanţa de judecată potrivit art. 114 alin. (1) lit. e), aceasta va dispune prin ordin suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, suspendare ce operează până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. În acest caz, titularul este obligat să se prezinte la unitatea de poliţie pe raza căreia domiciliază sau, după caz, are reşedinţa, în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea ordinului, pentru a preda permisul de conducere.”

34. Articolul 104 se abrogă.

35. Partea introductivă a articolul 105 se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a V-a de sancţiuni următoarele fapte săvârşite de către persoane juridice sau fizice, după caz:”

36. La articolul 105 se introduce un nou alineat, alineatul (2) cu următorul cuprins:

„(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a V-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 180 de zile, săvârşirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a uneia din următoarele fapte:

a) neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roşii şi/sau sonore sunt în funcţiune, precum şi nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor Trecere la nivel cu o cale ferată simplă, fără bariere, Trecere la nivel cu o cale ferată dublă, fără bariere însoţite de indicatorul oprire, instalate la trecerea la nivel cu o cale ferată;

b) conducerea unui autovehicul pe una din căile autostrăzii, în sens opus celui în care se desfăşoară în mod normal circulaţia;

c) depăşirea de către conducătorul de autovehicul cu mai mult de 60 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic.

d) conducerea unui autovehicul sau tramvai de către o persoană aflată sub influenţa băuturilor alcoolice, dacă fapta nu constituie, potrivit legii, infracţiune.

e) conducerea unui autovehicul a cărui înmatriculare este suspendată.”

37. După articolul 105 se introduce un nou articol, art. 1051, cu următorul cuprins:

„Art. 1051 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a VI-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de un an, săvârşirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a uneia dintre faptele prevăzute la art.105 alin.(2) literele b) şi c) dacă au avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie soldat numai cu pagube materiale.

(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a VI-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de un an, săvârşirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a uneia dintre faptele prevăzute la art.105 alin.(2) literele a) şi d) dacă au avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie soldat numai cu pagube materiale. ”

38. La articolul 106 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) cand permisul de conducere i-a fost retinut pentru săvârşirea uneia dintre faptele prevăzute la art.102 alin.(3) lit. b1), art. 105 alin.(2) lit. a) - d) şi art. 1051; ”

39. La articolul 106 alineatul (1), litera c) se abrogă.

40. La articolul 106 alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Daca titularul permisului de conducere nu promovează testul de cunoaștere a regulilor de circulație, în situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), sau nu se prezintă la serviciul poliției rutiere pentru susținerea verificării cunoașterii regulilor de circulație, perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie se prelungește până la promovarea testului. ”

41. La articolul 106 după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4) cu următorul cuprins:

„(3) Atunci când suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule depăşeşete efectiv şi continuu 3 ani, pentru revalidarea dreptului de a conduce autovehicule, titularul permisului de conducere este obligat să facă dovada faptului că este apt medical şi să promoveze un examen constând într-o probă teoretică şi practică cu autoritatea competentă în eliberarea permiselor de conducere pe raza căreia îşi are domiciliul sau reşedinţa.

(4) Condiţiile, procedura de examinare şi revalidare a dreptului de a conduce autovehicule prevăzute la alin.(3) se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, partea I. ”

42. Articolul 107 se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,Art.107. - Sancţiunile prevăzute la art.100 alin.(3), art.101 alin.(3), art.102 alin.(3), art.103 alin.(2), art. 105 alin.(2), art. 1051 şi art.106 se aplică şi instructorului auto atestat, aflat în procesul de instruire practică a persoanelor pentru obţinerea permisului de conducere, ori examinatorului aflat în timpul desfăşurării probei practice a examenului pentru obţinerea permisului de conducere.”

43. La articolul 108 alineatul (1) litera a), punctele 2 şi 3 se abrogă.

44. La articolul 108 alineatul (1) litera b), după punctul 8 se introduce un nou punct, pct. 9 cu următorul cuprins:

„9. folosirea telefoanelor mobile sau a altor echipamente tehnice cu această funcţie în timpul conducerii, cu excepţia celor prevăzute cu dispozitive de tip «mâini libere»;

45. La articolul 108 alineatul (1) litera c) punctul 3 se abrogă.

46. La articolul 108 alinetatul (1) litera d), punctele 3 şi 8 se abrogă.

47. La articolul 108 alineatul (1) litera d), după punctul 10 se introduc două noi puncte, pct. 11 şi pct.12, cu următorul cuprins:

„11. nerespecarea obligaţiei de a purta, în timpul circulaţiei pe drumurile publice, centura de siguranţă ori, după caz, casca de protecţie omologată.

12. nerespectarea obligaţiei conducătorului de autovehicul de a se asigura că persoanele minore poartă centuri de siguranţă sau sunt transportate în dispozitive de reţinere omologate.”

48. La articolul 109, alineatele (2) şi (4), se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,(2) Constatarea contravenţiilor se poate face şi cu ajutorul mijloacelor tehnice de constatare, a mijloacelor tehnice certificate sau a mijloacelor tehnice omologate si verificate metrologic, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare, a contravenţiei.

….

(4) Principalele elemente din conţinutul procesului-verbal de constatare a contravenţiei se stabilesc prin regulament, iar forma şi conţinutul acestuia se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

49. La articolul 109, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alin. (81), cu următorul cuprins:

„(81) Amenzile aplicate cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, cetăţenilor Spaţiului Economic European, cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, străinilor, apatrizilor sau cetăţenilor români cu domiciliul ori, după caz, rezidenţa normală în străinătate, se fac venit la bugetul de stat şi se achită în numerar la orice unitate a trezoreriei statului sau prin virament în contul corespunzător de venituri al bugetului de stat deschis la Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti, codificat cu codul de identificare fiscală al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti.”

50. La articolul 110 se introduc trei noi alineate, alineatele (2) –(4), cu următorul cuprins:

,, (2) Dispozitivul hotărârii definitive prin care a fost aplicată suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe perioadă nedeterminată se comunică pentru punere în executare, serviciului poliţiei rutiere aflat în raza de competenţă a instanţei care a judecat cererea de transformare a sancţiunii amenzii în suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe perioadă nedeterminată.

(3) Suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe perioadă nedeterminată operează de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti şi se implementează în evidenţa poliţiei rutiere cu această dată.

(4) Suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe perioadă nedeterminată prevăzută la alin. (3) încetează în următoarele situaţii:

a) la data prezentării dovezii achitării amenzii la serviciul poliţiei rutiere care a implementat măsura sau la serviciul poliţiei rutiere care îl are în evidenţă pe titular;

b) la data achitării amenzii contravenţionale în condiţiile art. 28 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

c) în termen de 10 zile de la data transmiterii dovezii achitării amenzii printr-o altă modalitate decât cele prevăzute la lit. a) şi b) la serviciul poliţiei rutiere care a sesizat instanţa de judecată.”

51. La articolul 111 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) la săvârşirea uneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3), art. 105 alin. (2), art. 1051 şi în situaţia prevăzută la art. 115 alin. (1);”

52. La articolul 111 alineatul (1), după litera g) se introduce litera h) cu următorul cuprins:

,,h) când conducătorul autovehiculului deţine simultan două permise de conducere naţionale, se reţine documentul eliberat de autoritatea competentă română. ”

53. Alineatele (3)-(6)) ale articolului 111 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) În situaţiile prevăzute la alin.(1) lit. a), d) şi h), precum şi în cele menţionate la art. 85 alin. (2) şi (4), art. 86 alin. (2), art. 87 alin. (1), (2), (4) şi (5), art. 89 alin. (1), art. 90 alin. (1), art. 92 alin. (3) şi (5), art.105 alin.(2) lit. a) şi d) precum şi art. 1051 alin.(2), dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează fără drept de circulaţie.

(4) Permisul de conducere al conducătorului de autovehicul sau tramvai, implicat într-un accident de circulaţie din care a rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, se reţine de către poliţia rutieră, dacă acesta a încălcat o regulă de circulaţie, eliberându-se dovada înlocuitoare fără drept de circulaţie, în situaţia în care regula de circulaţie încălcată este una din cele prevăzute la art. art.105 alin.(2) lit. a) şi d) sau dovadă înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru o perioadă de 15 zile, în celelalte cazuri.

(5) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. e) şi g) din prezenta ordonanţă de urgenţă, art.85 alin.(1) şi (3), art.100 alin.(3), la art.101 alin.(3) , art.102 alin.(3), art.105 alin. (2) lit. b), c) şi e) şi art.1051 alin.(1), dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează cu drept de circulaţie pentru o perioadă de 15 zile.

(6) La cererea titularului permisului de conducere reţinut în condiţiile alin. (1) lit. b) sau ale alin. (4), procurorul care efectuează urmărirea penală sau exercită supravegherea cercetării penale ori, în faza de judecată, instanţa de judecată învestită cu soluţionarea cauzei poate dispune prelungirea dreptului de circulaţie până la dispunerea neînceperii urmăririi penale, scoaterii de sub urmărire penală ori încetării urmăririi penale sau, după caz, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. Modul de soluţionare a cererii de prelungire a dreptului de circulaţie se comunică şi şefului poliţiei rutiere pe raza căreia s-a comis fapta.”

54. La articolul 111, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alin. (61) şi (62), cu următorul cuprins:

„(61) Soluţia de prelungire a dreptului de circulaţie poate fi reexaminată de procurorul sau de instanţa care a dispus-o, din oficiu sau la sesizarea organului de poliție competent, pe raza căruia a fost săvârșită fapta.

(62) La soluţionarea cauzei, rezoluţia sau ordonanţa prin care procurorul a dispus neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire penală sau hotărârea judecătorească rămasă definitivă se comunică şi şefului poliţiei rutiere pe raza căreia s-a comis fapta.”

55. La articolul 112 alineatul (1), după litera x) se introduce o nouă literă, lit. y), cu următorul cuprins:

„y) înmatricularea vehiculului este suspendată.”

56. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 112 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) În situaţiile prevăzute la alin.(1) lit. b), c), e), g), h1), k), o), p), r) s) şi y), la reţinerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, poliţistul rutier eliberează conducătorului de vehicul o dovadă înlocuitoare fără drept de circulaţie, iar în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), d), f), h), i), j), l), m), n), t) u), v) şi x), o dovadă înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru 15 zile.

(3) În situaţiile prevăzute la alin.(1) lit. b), o), p), r), s) şi y), odată cu reţinerea certificatului de înmatriculare sau înregistrare, poliţistul rutier retrage şi plăcuţele cu numerele de înmatriculare sau de înregistrare.”

57. Alineatul (11) al articolului 113 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(11) Titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate străină, împotriva căruia s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce autovehicule, poate solicita şefului poliţiei rutiere pe raza căreia a fost constatată fapta, restituirea documentului înainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o zi lucrătoare înainte de data părăsirii teritoriului României, numai după efectuarea dovezii achitării amenzii contravenţionale.”

58. Articolul 118 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 118 - (1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază de competenţă a fost constatată fapta.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 32 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, cu modificările şi completările ulterioare, plângerea prevăzută la alin. (1) nu suspendă executarea sancţiunii amenzii contravenţionale. În cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, la cererea contravenientului, instanţa de judecată poate dispune suspendarea executării sancţiunii amenzii contravenţionale până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, dacă s-a depus o cauţiune de 20% din valoarea amenzii.

(3) Cererea de suspendare se soluţionează în camera de consiliu, de urgenţă, cu citarea părţilor, prin încheiere de şedinţă ce poate fi atacată odată cu fondul cauzei.

(4) Plângerea suspendă executarea sancţiunilor contravenţionale complementare. În situaţia în care pentru contravenţia săvârşită, prezenta ordonanţă de urgenţă prevede şi aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie, dovada înregistrării plângerii depuse la judecătorie în termenul prevăzut la alin. (1) se prezintă de contravenient la unitatea de poliţie din care face parte agentul constatator, care efectuează menţiunile în evidenţe şi îi restituie permisul de conducere, dacă acesta a fost reţinut.

(5) Dispozitivul hotărârii definitive prin care a fost soluţionată plângerea se comunică unităţii de poliţie pe raza căreia a fost săvârşită fapta în vederea punerii în executare.

(6) Punerea în executare a sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule se face de către serviciul poliţiei rutiere competent, care înştiinţează titularul permisului de conducere cu privire la data începerii executării suspendării şi durata acesteia, în termen de 15 zile de la data comunicării dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive.

(7) În termen de 5 zile lucrătoare de la data înştiinţării prevăzute la alin. (5), contravenientul este obligat să se prezinte la serviciul poliţiei rutiere care îl are în evidenţă pentru a preda permisul de conducere.

(8) Neprezentarea contravenientului în termenul prevăzut la alin. (6), atrage majorarea de drept a perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce cu 30 de zile.”

59. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 120 se abrogă.

Art. II. – La data intrării în vigoare a Legii nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, alineatele (3) şi (5) ale articolului 111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) În situaţiile prevăzute la alin.(1) lit. a) şi d), art. 105 alin.(2) lit.a) şi d) şi art. 1051 alin.(2), precum şi în cele menţionate la art. 334 alin. (2) şi (4), art. 335 alin. (2), art. 336, 337, art. 338 alin. (1), art. 339 alin. (2) şi (4) din Codul penal, dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează fără drept de circulaţie.

...

(5) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. e) şi g), art.100 alin.(3), la art.101 alin.(3), art.102 alin.(3), art. 105 alin.(2) lit.b), c) şi e) şi art.1051 alin.(1), precum şi la art. 334 alin. (1) şi (3) din Codul penal, dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează cu drept de circulaţie pentru o perioadă de 15 zile.”

Art. III. – La data prevăzută la art. II, articolul 121 punctul 5 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, se abrogă.

Art. IV. – (1) Prevederile art. I pct. 10, referitoare la introducerea alin. (91)-(93) la art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, intră în vigoare la 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Prevederile art. I pct. 5, 6, 12-32, 35-38, 42-48, 51, 55, 56, intră în vigoare în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3) Prevederile art. I pct. 11 referitoare la obligaţia administratorul căii ferate de a instala şi întreţine mijloace tehnice de constatare a încălcării regulilor de circulaţie la trecerea la nivel cu calea ferată, precum şi de a semnaliza existenţa acestora, intră în vigoare în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(4) Ordinul ministrului afacerilor interne prevăzut la art. 23 alin. (9)4 şi art.106 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se emite în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(5) La data intrării în vigoare a ordinului ministrului afacerilor interne prevăzut la art. 109 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă anexa nr. 1A din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1391/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 26 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. V. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă se va republica în Monitorul Oficial al României, Parte I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.